19

Note: nội dung bài viết mang tính chất spoiler, kể lể là bao gồm và vẫn lẫn lộn giờ đồng hồ Anh với giờ Việt ạ