Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Review 1 Lớp 7 Trang 36

      58

1. Listen và tick () the word if it is the same as the word you hear và cross (X) it if it is different.

Bạn đang xem: Review 1 lớp 7 trang 36

(Nghe và lưu lại () từ giả dụ nó kiểu như với từ bạn nghe được và khắc ghi (X) nếu như nó khác.)

Bài nghe

https://doanhnghiepnet.com.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/review-1-language-ex-1.mp3

Hướng dẫn giải

1. LockX7. CreamX
2. Community8. GrocerX
3. KindX9. Vampire
4. CrackerX10. Beard
5. Flavour11. Fruit
6. Fear12. VaryX

 2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

(Chọn từ tất cả phần gạch men chân phát âm khác các từ còn lại.)

Hướng dẫn giải

1. A2. C3. C4. B5. B 

Giải thích

high. Vị âm gh được phát âm là âm câm, còn các từ khác gh được phát âm là /f/original. Vì âm g được phát âm là /dz/, còn đều từ khác, g được phát âm là /g/. city. Vị âm C được phát âm là /s/, còn những từ khác, C được phạt âm là /k/. flour. Vì âm 0u được phân phát âm là /au/, còn hầu hết từ khác, ou được phát âm là /s/. earn. Bởi âm ea được phạt âm là /a/, còn đông đảo từ khác, ea được phân phát âm là /ia/.

3. Put the phrases in the box into their suitable categories and tick () the ones you yourself do.

(Đặt mọi từ trong size vào hạng mục tương xứng và đánh dấu () vào điều chính chúng ta đã làm.)

*

Hướng dẫn giải

Activities for …

(Những chuyển động cho …)

yourself

(chính bản thân bạn)

your community

(cộng đồng của bạn)

– tidying up your room (√)

(dọn dẹp chống của bạn)

– collecting stamps

(sưu khoảng tem)

– washing your hands before meals (√)

(rửa tay trước lúc ăn)

– eating a lot of fruit (√)

(ăn những trái cây)

– helping the old (√)

(giúp đỡ fan già)

– raising money for the poor

(quyên tiền cho những người nghèo)

– collecting rubbish in your area (√)

(thu gom rác trong khoanh vùng của bạn)

– open classes for street children

(mở những lớp học cho trẻ em đường phố)

4How much can you remember? Choose one of the words/phrases below to lớn match each description. The first one is an example.

(Bạn rất có thể nhớ được bao nhiêu? chọn 1 trong những từ/ cụm tử dưới dây dể nối với những miêu tả. Câu đầu là ví dụ)

 

*

Hướng dẫn giải

Description

Word/phrase

0. You are interested in pens. You collect and keep them.

(Bạn thích phần nhiều cây bút. Bạn sưu tầm với giữ chúng.)

collecting pens

(sưu tập bút)

1. A disease from eating too much

(Một tình trạng bệnh do ăn quá nhiều.)

obesity

(bệnh bự phì)

2. People living in an area

(Những bạn sống sinh sống trong một vùng.)

community

(cộng đồng)

3. The energy you need for daily activities

(năng lượng bạn phải cho các vận động thường nhật.)

calories

(ca-lo)

4. Keeping fit

(giữ khung người cân đối)

staying in shape

(giữ dáng)

5. Giving things khổng lồ help people in need

(Cho đồ sẽ giúp những bạn khó khăn.)

donating

(hiến tặng)

6. A thing you enjoy doing

(một điều bạn muốn làm)

hobby

(sở thích)

5. Choose the best answer A, B, or c to lớn complete the sentences.

Xem thêm: Nên Em Đành Viết Chiếc Thư Tình Thư Tình, Lời Bài Hát Từ Thích Thích Thành Thương Thương

(Chọn câu trả lời A, B, tốt c để ngừng các câu sau.)

Hướng dẫn giải

1. A2. B3. A4. B5. C6. B

Dịch

People need between 1,600 lớn 2,500 calories a day to stay healthy.

(Người ta buộc phải 1600 đến 2500 calo một ngày để giữ dáng.)

The room smells bad. Somebody has smoked in here.

 (Phòng học có mùi hôi. Có tín đồ đã hút thuốc.)

In that area, it is difficult khổng lồ find enough food in winter.

 (Trong khu vực đó, vẫn thật nặng nề để tìm đầy đủ thức nạp năng lượng cho mùa đông.)

He ate a lot of junk food, so he got fat quickly.

(Anh ấy đã ăn đủ thức nạp năng lượng vặt, chính vì thế anh ấy đã lớn lên hết sức nhanh.)

In the history of mankind, people have always looked for new foods.

 (Trong lịch sử nhân loại, tín đồ ta luôn tìm kiếm đông đảo thức ăn mới.)

Be a Buddy was founded in 2011 to help the street children.

 (Bạn sát cánh đồng hành được thành lập vào năm 2011 để giúp đỡ trẻ em con đường phố.)

6. Match the beginnings in A with the endings in B.

(Nối các phần đầu vào cột A với phần cuối vào cột B.)

Hướng dẫn giải

1. D2. E3. A4. C5. B

7. Work in pairs. Ask your partner the questions khổng lồ find out if your partner has good eating habits.

(Làm vấn đề theo cặp. Hỏi bạn của người tiêu dùng những thắc mắc sau để tìm hiếu coi bạn của người tiêu dùng có thói quen nhà hàng lành khỏe mạnh hay không.)

Hướng dẫn giải

Do you wash your hands before & after a meal? (Bạn có rửa tay trước và sau thời điểm ăn không?)

➔ Yes, I do. It’s a habit. (Tôi có. Nó là 1 trong thói quen.)

Do you throw food wappers in a bin when you finish eating? (Bạn bao gồm vứt giấy gói đồ ăn sâu vào thùng rác khi bạn ăn xong xuôi không?)

➔ No, I don’t. (Tôi không.)

Do you stop eating when you start learning full? (Bạn có dứt ăn khi bạn cảm thấy no bụng không?)

➔ Yes, I do. (Vâng, tôi có.)

Do you eat lying on your stomath? (Bạn tất cả nằm sấp khi ăn uống không?)

➔ No, I don’t. (Không, tôi ko có.)

Do you eat long before you go lớn bed? (Bạn ăn trước khi đi ngủ bao gồm lâu không?)

➔ Yes, I do. (Vâng, tôi có.)