THUỐC TRÁNH THAI DIANE 35 CÓ TỐT KHÔNG

      13
bớt 30.000 cho deals trên 600.000 sút 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
diane 35 2 C0005
*
diane 35 0 F2503
*
diane 35 4 K4185
*
diane 35 1 F2376
*
diane 35 3 V8156
*
diane 35 4 B0640
*
diane 35 5 B0625
*
diane 35 6 I3870
*
diane 35 7 min R7177
*
diane 35 8 min K4538
*
diane 35 9 min G2077
*
diane 35 10 min L4637
*
diane 35 11 min C1011
*
diane 35 12 min V8438
*
diane 35 13 min O5788
*
diane 35 14 min R7043
*
diane 35 15 min O6460
*
diane 35 16 min R7558
*
diane 35 17 min O6076
*
diane 35 18 min V8613