Language

      13

Hoàn thành bài mô tả lễ hội Diwali. Điền vào mỗi vị trí trống với cùng 1 dạng từ phù hợp trong ngoặc đơn


 Task 1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Bạn đang xem: Language

(Chọn một từ mà phần gạch ốp dưới của nó được phát âm khác.)

1. A. Viewed

B. Acted

C. Filmed

D. Starred

2. A. Stopped

B. Washed

C. Fastened

D. Walked

3. A. Joined

B. Performed

C. Paraded

D. Prepared

4. A. Many

B. Classmate

C. Grade

D. Gravy

5. A. Head

B. Great

C. Death

D. Bread

Lời giải chi tiết:

1. B. acted

Vì "ed" được phạt âm là /id/ trong lúc những từ sót lại phần gạch dưới ed lại được phạt âm là /d/.

2. C. fastened

Vì "ed" gạch bên dưới được phân phát âm là /d/ trong lúc những từ còn lại ed được phát âm là /t/.

3. C. paraded 

Vì "ed" được phân phát âm là /id/ trong lúc những từ còn sót lại được phạt âm là /d/.

4. A. many

Vì "a" được phát âm là /e/ trong lúc những từ sót lại được phân phát âm là /ei/.

5. B. great

Vì "ea" được vạc âm là /ei/ còn gần như từ còn sót lại được phạt âm là /e/. 


bài bác 2


Video hướng dẫn giải


Task 2. Complete the two word webs with two-syllable words according khổng lồ the ức chế pattern.

(Hoàn thành hai từ với đa số từ nhì âm theo phong cách nhấn âm.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

- o"bey: re"ceive, po"lite, per"form, pre"pare, pa"rade

- "dancer: "beauty, "copy, "teacher, "classmate, "actor 


bài 3


Video gợi ý giải


Task 3. Write the phrases from the box under the road signs.

(Viết những nhiều từ ở khung bên dưới những biển khơi báo con đường bộ.)

Ahead only

Railway crossing

No crossing

No right turn

Right turn only

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Ahead only: Chỉ đi thẳng 

2. No crossing: Cấm băng ngang

3. No right turn: Cấm rẽ phải

4. Right turn only: Chỉ rẽ phải

5. Railway crossing: Cảnh báo đường ray cắt theo đường ngang


bài 4


Video khuyên bảo giải


Task 4. Complete the description of Diwali. Fill each blank with the correct khung of the word in brackets.

(Hoàn thành bài biểu đạt lễ hội Diwali. Điền vào mỗi vị trí trống với cùng một dạng từ phù hợp trong ngoặc.) 

*

Diwali, the Hindu Festival of Lights, is the most important holiday of the year in India. Special Diwali (1. Celebrate)_________ are held across the country in October or November. The festival shows the (2. Culture) _________richness of this country. People mở cửa their doors and windows and light candles lớn welcome Lakshmi, the Goddess of Wealth. They also enjoy traditional music và dance (3. Perform) _________ and watch fireworks. Also, people can watch (4. Parade) _________with beautiful floats. There is a very strong (5. Festival) _________atmosphere across India during Diwali.

Phương pháp giải:

1. Celebrate (v): tổ chức triển khai kỉ niệm

2. Culture (n): văn hóa

3. Perform (v): biểu diễn

4. Parade (v): diễu hành

5. Festival (n): lễ hội

Lời giải bỏ ra tiết:

1. celebrations2. cultural 3. performance 4. parades 5. festive 

Diwali, the Hindu Festival of Lights, is the most important holiday of the year in India. Special Diwali (1) celebrations are held across the country in October or November. The festival shows the (2) cultural richness of this country. People xuất hiện their doors và windows & light candles lớn welcome Lakshmi, the Goddess of Wealth. They also enjoy traditional music and dance (3) performance and watch fireworks. Also, people can watch (4)  parades with beautiful floats. There is a very strong (5) festive atmosphere across India during Diwali.

(1) Trước cồn từ "are" bắt buộc danh trường đoản cú số các đóng vai trò công ty ngữ; celebrations (n): lễ kỉ niệm

(2) Trước danh trường đoản cú "richness" phải tính từ; cultural (adj): trực thuộc về văn hóa

(3) Trước liên trường đoản cú "and" là cụm danh từ buộc phải sau "and" cũng bắt buộc là cụm danh từ; performance (n): màn trình diễn

(4) Sau động từ "watch" phải danh từ đóng vai trò tân ngữ, quan tâm nghĩa nên danh tự số nhiều; parades (n): cuộc diễu hành

(5) Trước danh tự "atmosphere" đề nghị tính từ; festive (adj): ở trong lễ hội

Tạm dịch:

Diwali, tiệc tùng ánh sáng Hindu giáo, là một trong những ngày lễ đặc biệt quan trọng trong năm sinh hoạt Ấn Độ. Lễ lưu niệm Diwali quan trọng đặc biệt được tổ chức triển khai khắp nước trong thời điểm tháng 10 hoặc mon 11. Lễ hội thể hiện sự phú quý về văn hóa truyền thống của quốc gia này. Tín đồ ta mở cửa lớn, cửa sổ và thắp nến để mừng đón thần Lakshmi, thần của sự giàu có. Chúng ta cũng trải nghiệm âm nhạc, màn màn trình diễn múa truyền thống lịch sử và coi pháo hoa. Fan ta cũng coi diễu hành với gần như xe diễu hành rất đẹp mắt. Tất cả một không khí lễ hội rất quan trọng khắp Ấn Độ trong suốt liên hoan tiệc tùng Diwali.


Task 5. Solve the crossword puzzle.

(Giải câu đố ô chữ.)

*

Down

1. A type of film showing real people and events.

2. Comedies are usually_________.

3._______films make me sleepy.

Across

4. A type of film about murder or crime.

5. She was________to tears by the film.

6. A type of film featuring animated characters.

Lời giải đưa ra tiết:

1. documentary2. Hilarious3. Boring 
4. Thriller5. Moved 6. Animation 

1. documentary (n): phim tài liệu

2. Hilarious (adj): hài hước

3. Boring (adj): ngán nản

4. Thriller (n): ly kỳ

5. Moved (adj): tạo nên xúc động

6. Animation (n): phim hoạt hình

Down (Hàng dọc)

1. A type of film showing real people và events.

(Một nhiều loại phim nói đến người thiệt và việc thật.)

2. Comedies are usually hilarious.

(Phim hài thường vui nhộn.)

3. Boring films make me sleepy.

(Những phim buồn rầu thường làm tôi bi tráng ngủ.)

Across (Hàng ngang)

4. A type of film about murder or crime.

(Một một số loại phim về kẻ gần cạnh nhân hoặc tội phạm.)

5. She was moved to tears by the film.

(Cô ấy cảm động mang lại rơi nước đôi mắt vì cỗ phim.)

6. A type of film featuring animated characters.

(Một nhiều loại phim mô tả những nhân đồ dùng hoạt hình.)


Task 6. Match the questions with the answers.

(Nối những câu hỏi với câu trả lời.)

A

B

1. Why bởi you like the Tulip Festival?

a. Oh, it"s a popular festival in lots of countries including Viet Nam.

2. What did you bởi at last year"s carnival?

b. When I went lớn the La Tomatina - Tomato Festival in Spain.

3. Where vày they hold the Beer Festival?

c. Because I love flowers và Dutch culture.

4. When did you get this souvenir?

d. I had to lớn stand on the balcony to get the whole view of the parade.

Xem thêm: Tiểu Sử Nghệ Sĩ Cải Lương Trọng Hữu : Sành Nghề Hơn Sành Đời

5. How did you take this photo?

e. I lượt thích Diwali better.

6. Which vày you prefer, Diwali or Hanukkah?

f. I watched the parade và danced the samba.

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - c2 - f3 - a
4 - b5 - d6 - e

1 - c: Why bởi vì you like the Tulip Festival? - c. Because I love flowers & Dutch culture.

(Tại sao bạn thích lễ hội hoa Tulip? - Bởi vì mình đang có nhu cầu muốn hoa và văn hóa truyền thống Hà Lan.)

2 - f: What did you bởi at last year"s carnival? - f. I watched the parade and danced the samba.

(Bạn đã làm gì vào ngày hội năm rồi? - Mình coi diễu hành cùng múa điệu samba.)

3 - a: Where vị they hold the Beer Festival? - a. Oh, it"s a popular festival in lots of countries including Viet Nam.

(Họ tổ chức liên hoan bia nghỉ ngơi đâu? - Ồ, nó là một lễ hội phổ biến hóa ở nhiều nước bao hàm cả Việt Nam.)

4 - b: When did you get this souvenir? - b. When I went to lớn the La Tomatina - Tomato Festival in Spain.

(Bạn nhận tiến thưởng lưu niệm này lúc nào? - Khi tôi cho La Tomatina - liên hoan cà chua ngơi nghỉ Tây Ban Nha.)

5 - d: How did you take this photo? - d. I had to lớn stand on the balcony lớn get the whole view of the parade.

(Bạn đã chụp trong khi thế nào? - Tôi đã đề xuất đứng trên ban công để thấy toàn cảnh cuôc diễu hành.)

6 - e: Which vì chưng you prefer, Diwali or Hanukkah? - e. I lượt thích Diwali better.

(Giữa Diwali cùng Hanukkah, bạn muốn cái làm sao hơn? - Tôi thích hợp Diwali hơn.)


Task 7. Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. Use the words given.

(Viết lại câu để chúng bao gồm cùng nghĩa như câu ban đầu. Sử dụng từ được cho.) 

1. The distance from Ha Noi khổng lồ Can Tho is about 1,877 kilometres. (IT)

(Khoảng bí quyết từ thủ đô đến phải Thơ khoảng tầm 1.877 km.)

=>_______________________

2. What is the distance between Hue and Da Nang? (HOW)

(Khoảng biện pháp giữa Huế với Đà Nẵng là bao nhiêu?)

=>_______________________?

3. There wasn"t much traffic when I was small. (USE TO)

(Không có không ít xe cộ khi tôi còn nhỏ.)

=>_______________________

4. Although they were tired, they wanted to lớn watch the film. (IN SPITE OF)

(Dù hết sức mệt nhưng mà họ vẫn ước ao xem phim.)

=>_______________________

5. The festival took place in a remote area. However, a lot of people attended it. (ALTHOUGH)

(Lễ hội diễn ra ở một vùng sâu vùng xa. Mặc dù nhiên, đã có rất nhiều người cho tham dự.)

=>_______________________

Lời giải đưa ra tiết:

1. It’s about 1,877 kilometers from Ha Noi khổng lồ Can Tho.

(Khoảng bí quyết từ hà nội đến phải Thơ là khoảng tầm 1.877km.)

Cấu trúc chỉ khoảng cách: It"s (about) + khoảng cách + from ... + khổng lồ ...

2. How far is it from Hue to domain authority Nang?

(Khoảng bí quyết giữa Huế với Đà Nẵng là bao nhiêu?)

How far?: Bao xa?

3. There didn’t use lớn be many traffic jams when I was young.

(Không có tương đối nhiều kẹt xe khi tôi còn trẻ.)

Cấu trúc: used lớn V (đã từng làm cho gì)

4. In spite of being tired they wanted to watch the film.

(Mặc dù mệt, tuy vậy họ vẫn hy vọng xem phim.)

In spite of + N/V-ing: khoác dù

5. Although the festival took place in a remote area, a lot of people attended it.

(Lễ hội ra mắt ở một khoanh vùng xa xôi, tuy nhiên, không ít người dân vẫn tham gia.)


Task 8. Put the lines of the dialogue in the correct order (1-8). Then act out the conversation with a classmate.

(Đặt gần như dòng đàm thoại vào sản phẩm công nghệ tự đúng (1-8). Tiếp đến thực hành đàm thoại với bạn học.)

________

Yeah. Things have changed. Oh, the most important thing before we forget... What will we see?

________

Ha ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these comments: ‘hilarious", "exciting" & "worth seeing"...

1

Mai, let"s go to lớn the cinema this Saturday.

________

That"s fine. How far is it from your house to the Cinemax?

________

It"s only two kilometres. You can cycle to my house, & then we can walk there. Remember? Two years ago there didn"t use lớn be any cinemas near our house.

________

Great idea, Mi. Which cinema shall we go to?

________

OK. That"s a good idea. I"ll be at your house at 5 và we"ll walk there. Remember to buy the tickets beforehand.

________

How about the Cinemax? It"s the newest one in Ha Noi.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Mai, let’s go to lớn the cinema this Saturday.

(Mai, họ hãy đi đến rạp chiếu phim giải trí phim vào sản phẩm công nghệ Bảy này đi.)

2. Great idea, Mi. Which cinema shall we go to?

(Ý loài kiến hay đó Mi. Bọn họ đến rạp nào?)

3. How about the Cinemax? It"s the newest one in Ha Noi.

(Rạp Cinemax nhé? Nó là rạp mới nhất ở Hà Nội.)

4. That"s fine. How far is it from your house to lớn the Cinemax?

(Hay đó. Từ nhà của bạn đến Cinemax bao xa?)

5. It"s only two kilometres. You can cycle khổng lồ my house, and then we can walk there. Remember? Two years ago, there didn"t use to lớn be any cinemas near our house.

(Chỉ 2km thôi. Bạn cũng có thể đạp xe cho nhà mình, và tiếp nối chúng mình hoàn toàn có thể đi bộ đến đó. Lưu giữ không? cách đây 2 năm chưa từng gồm rạp phim nào ngay gần nhà chúng ta cả.)

6. Yeah. Things have changed. Oh, the most important thing before we forget ... What will we see?

(Đúng. Gần như thứ đã cố kỉnh đổi. Ồ, điều đặc biệt nhất trước khi chúng ta quên mất... Chúng ta sẽ xem gì?)

7. Ha ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these comments: "hilarious, exciting, and worth seeing" ...

(Ha ha. Xem này. Bản thân nghĩ phim hoạt hình mới này độc đáo đó. Đọc những phản hồi này: vui nhộn, hào hứng, đáng xem...)

8. OK. That"s a good idea, I"ll be at your house at 5 & we"ll walk there. Remember to buy the tickets beforehand.

(Được. Ý kiến giỏi đấy. Mình sẽ xuất hiện ở đơn vị cậu và họ sẽ đi bộ đến đó. Nhớ thiết lập vé trước nhé.)