Troy diễn viên

      13
Searching for the woman promised khổng lồ him by Aphrodite, herdsman Paris learns his true identity & falls for Helen of Sparta, igniting the Trojan War.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Người nổi tiếng